Chuyên mục: 20171 CTTT

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: 20171 CTTT 1
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tìm a để hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục biết:

\(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\frac{{\ln \left( {1 – 3{x^2}} \right)}}{{\cos 4x – 1}}{\rm{ }}x \ne 0\\a{\rm{                 }}x = 0\end{array} \right.\).

ID: 8318
Xem đáp án