Chuyên mục: TOEIC part 4 - Câu hỏi về danh tính - địa điểm |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 4 - Câu hỏi về danh tính - địa điểm | 55
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What industry does the speaker work in?

00:00

Fishing

Tourism

Shipping

Health care

Xem đáp án

Câu 2

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Where does the speaker most likely work?

00:00

At a television station

At a publishing company

At an advertising agency

At a tour company

Xem đáp án

Câu 3

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Where does the speech most likely take place?

00:00

At a wellness fair

At an employee luncheon

At a training seminar

At a press conference

Xem đáp án

Câu 4

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What industry does the speaker most likely work in?

00:00

Publishing

Advertising

Film

Hospitality

Xem đáp án

Câu 5

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Who is the speaker?

00:00

A real estate agent

A construction worker

An interior decorator

A building inspector

Xem đáp án