Chuyên mục: Bài tập đổi biến|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Bài tập đổi biến| 2
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

ID: 22485
Xem đáp án

Câu 2

Thay đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau \[\int_{ – 1}^1 {dx} \int_{ – \sqrt {1 – {x^2}} }^{1 – {x^2}} {f(x,y)dy} \]

ID: 20426
Xem đáp án