Chuyên mục: Bài tập liên quan đến dấu trị tuyệt đối|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Bài tập liên quan đến dấu trị tuyệt đối| 11
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Câu 2

Xem đáp án

Câu 3

Xem đáp án

Câu 4

Câu 5

Dùng đổi biến trong tọa độ cực, tính tích phân \[\int_{}^{} {\int_{\bf{D}}^{} {|x – y|dxdy} } \] với \[{\bf{D}}:{x^2} + {y^2} \le 1\]

Xem đáp án