Chuyên mục: Giải tích 3: Chuỗi số với số hạng có dấu bất kỳ

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Chuỗi số với số hạng có dấu bất kỳ 4
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của chuỗi số:
\[\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{1}{n}\sin \frac{{n\pi }}{2}} \]

Xem đáp án

Câu 2

Xét sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của chuỗi số sau:
\[\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{{{{( – 1)}^n}}}{{\sqrt[n]{n}}}} \]

Xem đáp án

Câu 3

Xét sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của chuỗi số sau:
\[{\sum\limits_{n = 1}^\infty {{{( – 1)}^n}\left( {\frac{{2n + 100}}{{3n + 1}}} \right)} ^n}\]

Xem đáp án

Câu 4

Xét sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của chuỗi sau: \[\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{{\sin n}}{{{n^2}}}} \]

Xem đáp án