Chuyên mục: delivery |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: delivery | 1
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What is the woman preparing for?

00:00

A holiday raffle

A grand opening

A retirement party

A charity event

Xem đáp án