Chuyên mục: Giải tích 1 – Đạo hàm và vi phân

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 – Đạo hàm và vi phân 34
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Cho hàm ẩn \[z = z\left( {x,y} \right)\], xác định bởi phương trình \[\cos \left( {xy} \right) + z + {e^z} = 0\]. Chứng minh rằng \[x{z’_x} – y{z’_y} = 0\].

Xem đáp án

Câu 2

Tính \(z{‘_x},z{‘_y}\) của hàm số \[z = \int\limits_{xy}^{x/y} {{t^2}\sin 2tdt} \].

Xem đáp án

Câu 3

Trong một hồ nuôi cá, cá trong hồ liên tục được sinh ra và khai thác. Số lượng cá trong hồ P được mô tả bởi phương trình:

\(P\left( t \right) = {r_0}\left( {1 – \frac{{P\left( t \right)}}{{{P_c}}}} \right)P\left( t \right) – \beta P\left( t \right)\),

với \({r_0}\) là tỉ lệ sinh sản, \({P_c}\) là số lượng cá lớn nhất hồ có thể duy trì, \(\beta \) là tỉ lệ khai thác. Cho \({P_c} = 10000\), tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ khai thác tương ứng là 5% và 4%. Tìm số lượng cá ổn định.

Xem đáp án

Câu 4

Tìm vi phân cấp cao của hàm số \(y = {x^2}{e^{ax}}\). Tính \({d^{20}}y\left( 0 \right)\)

Xem đáp án

Câu 5

Tìm vi phân cấp cao của hàm số \[y = {x^9}\ln x\]. Tính \({d^{10}}y\left( 1 \right)\)

Xem đáp án