Chuyên mục: Giải tích 1 - Hàm số liên tục

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 - Hàm số liên tục 10
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Hàm số sau đây có liên tục đều trên miền đã cho không?

\[y = \ln x;0 < x < 1\]

Xem đáp án

Câu 2

Hàm số sau đây có liên tục đều trên miền đã cho không?

\(y = \frac{x}{{4 – {x^2}}}; – 1 \le x \le 1\)

Xem đáp án

Câu 3

Điểm \[x = 0\] là điểm gián đoạn loại gì của hàm số \(y = \frac{{{e^{ax}} – {e^{bx}}}}{x}\left( {a \ne b} \right)\)

Xem đáp án

Câu 4

Điểm \[x = 0\] là điểm gián đoạn loại gì của hàm số \(y = \frac{8}{{1 – {2^{\cot {\rm{x}}}}}}\)

Xem đáp án

Câu 5

Điểm \[x = 0\]là điểm gián đoạn loại gì của hàm số \(y = \frac{1}{x}\arcsin x\)

Xem đáp án