Chuyên mục: Giải tích 1 - Hàm số nhiều biến số - CKNCB

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 - Hàm số nhiều biến số - CKNCB 13
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tính giới hạn

\(\mathop {\lim }\limits_{\left( {x,y} \right) \to \left( {0,0} \right)} \frac{{{x^2}}}{{{x^2} + {y^2}}}\)

Xem đáp án

Câu 2

Tính giới hạn \(\mathop {\lim }\limits_{y \to 0} \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{x^2}}}{{{x^2} + {y^2}}}\)

Xem đáp án

Câu 3

Tính giới hạn

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \mathop {\lim }\limits_{y \to 0} \frac{{{x^2}}}{{{x^2} + {y^2}}}\)

Xem đáp án

Câu 4

Tìm các giới hạn (nếu có) của hàm số sau \(f\left( {x,y} \right) = \frac{{x{y^2}}}{{{x^2} + {y^4}}},\,\left( {x \to 0,y \to 0} \right)\)

Xem đáp án

Câu 5

Tìm các giới hạn (nếu có) của hàm số sau \(f\left( {x,y} \right) = \frac{{x\left( {{e^y} – 1} \right) – y\left( {{e^x} – 1} \right)}}{{{x^2} + {y^2}}},\,\left( {x \to 0,y \to 0} \right)\)

Xem đáp án