Chuyên mục: Giải tích 1 - Tích phân bất định

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 - Tích phân bất định 21
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tính tích phân: \[I = \int {\frac{{dx}}{{3\sin x – 4\cos x}}} \]

Xem đáp án

Câu 2

Lập công thức truy hồi tính \({I_n},\,n \in \mathbb{N}\)

\[{I_n} = \int {\frac{{dx}}{{{{\cos }^n}x}}} \]

Xem đáp án

Câu 3

Lập công thức truy hồi tính{I_n},n \in \mathbb{N}

{I_n} = \int_{}^{} {{{\sin }^n}xdx}

Xem đáp án

Câu 4

Lập công thức truy hồi tính \({I_n},\,n \in \mathbb{N}\)

\[{I_n} = \int {{x^n}{e^x}dx} \]

Xem đáp án

Câu 5

Tính tích phân: \[I = \int {{{\arcsin }^2}xdx} \]

Xem đáp án