Chuyên mục: Giải tích 1 - Tích phân xác định

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 1 - Tích phân xác định 17
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Cho \(f\left( x \right),\,g\left( x \right)\) là hai hàm số khả tích trên \(\left[ {a,b} \right]\). Chứng minh bất đẳng thức (với \(a < b\))

\({\left( {\int\limits_a^b {f\left( x \right)g\left( x \right)dx} } \right)^2} \le \left( {\int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} } \right)\left( {\int\limits_a^b {{g^2}\left( x \right)dx} } \right)\)

(Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz)

Xem đáp án

Câu 2

(*)

Xem đáp án

Câu 3

(*)

Xem đáp án

Câu 4

(*)

Xem đáp án

Câu 5

Tính tích phân sau \(\int\limits_0^3 {\arcsin \sqrt {\frac{x}{{1 + x}}} dx}  = I\)

Xem đáp án