Chuyên mục: Giải tích 2: Tính tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 2: Tính tích phân suy rộng phụ thuộc tham số 2
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xem đáp án

Câu 2

Tính tích phân \[\int\limits_0^{ + \infty } {\frac{{{e^{ – a{x^2}}} – {e^{ – b{x^2}}}}}{x}dx} \] với \[a,b > 0\].

Xem đáp án