Chuyên mục: Giải tích 2: Xét tính khả vi

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 2: Xét tính khả vi 7
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Cho hàm số \(I\left( y \right) = \int\limits_{2y}^1 {\cos \left( {2{x^2} + 4xy + {y^2}} \right)dx} \). Tính \(I’\left( 0 \right)\).

ID: 22453
Xem đáp án

Câu 2

Cho hàm số \(I\left( y \right) = \int\limits_0^{\frac{y}{2}} {\arctan \frac{x}{y}d{\rm{x}}} \). Tính \(I’\left( 2 \right)\).

ID: 22370
Xem đáp án

Câu 3

ID: 22281
Xem đáp án

Câu 4

ID: 22009
Xem đáp án

Câu 5

Cho hàm số \[f\left( y \right) = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\ln \left( {{y^2}{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right)dx} \]. Tính \[f’\left( 1 \right)\].

ID: 21949
Xem đáp án