Chuyên mục: Giải tích 3: Chuỗi Maclaurin và Taylor

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Chuỗi Maclaurin và Taylor 22
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Biểu diễn hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{{x^6} – {x^3} + 1}}\) thành chuỗi Maclaurin

Xem đáp án

Câu 2

Khai triển hàm số \[f(x) = {x^3}\ln (1 + {x^2})\] thành chuỗi Maclaurin.

Xem đáp án

Câu 3

Triển khai hàm số \[f\left( x \right) = 2\sin 2x\cos x\] thành chuỗi Maclaurin.

Xem đáp án

Câu 4

Khai triển hàm số \[f(x) = x\cos ({x^2})\] thành chuỗi Maclaurin.

Xem đáp án

Câu 5

Khai triển hàm \[f(x) = \ln (1 – 2x)\] thành chuỗi Maclaurin.

Xem đáp án