Chuyên mục: Giải tích 3: Hệ phương trình vi phân cấp một

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Hệ phương trình vi phân cấp một 4
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải hệ phương trình vi phân cấp một sau:

\[\left\{ \begin{array}{l}\frac{{dx}}{{dt}} = y\\\frac{{dy}}{{dt}} =  – x + \frac{1}{{\cos t}}\end{array} \right.\]

Xem đáp án

Câu 2

Giải hệ phương trình vi phân cấp một sau:

\[\left\{ \begin{array}{l}\frac{{dx}}{{dt}} = \frac{y}{{x – y}}\\\frac{{dy}}{{dt}} = \frac{x}{{x – y}}\end{array} \right.\]

Xem đáp án

Câu 3

Giải hệ phương trình vi phân cấp một sau:

\[\left\{ \begin{array}{l}\frac{{dy}}{{dx}} = y + 5z\\\frac{{dz}}{{dx}} =  – y – 3z\end{array} \right.\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải hệ phương trình vi phân cấp một sau:

\[\left\{ \begin{array}{l}\frac{{dy}}{{dx}} = 5y + 4z(1)\\\frac{{dz}}{{dx}} = 4y + 5z(2)\end{array} \right.\]

Xem đáp án