Chuyên mục: Giải tích 3: Phép biến đổi của bài toán với giá trị ban đầu

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Phép biến đổi của bài toán với giá trị ban đầu 8
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải các bài toán giá trị ban đầu

\[\left\{ \begin{array}{l}x” + 2x – 4y = 0\\y” – x + 2y = 0\\x\left( 0 \right) = y\left( 0 \right) = 0,x’\left( 0 \right) = 1,y’\left( 0 \right) = – 1\end{array} \right.\]

 

Xem đáp án

Câu 2

Giải các bài toán giá trị ban đầu

\[\left\{ \begin{array}{l}x” + x’ + y’ + 2x – y = 0\\y” + x’ + y’ + 4x – 2y = 0\\x\left( 0 \right) = y\left( 0 \right) = 1;x’\left( 0 \right) = y’\left( 0 \right) = 3\end{array} \right.\]

Xem đáp án

Câu 3

Giải các bài toán giá trị ban đầu

\[\left\{ \begin{align} & {x}’+2{y}’+x=0 \\ & {x}’-{y}’+y=0 \\ & x\left( 0 \right)=1,y\left( 0 \right)=3 \\ \end{align} \right.\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải các bài toán giá trị ban đầu

\[\left\{ \begin{align} & {x}’=2x+y \\ & {y}’=6x+3y \\ & x\left( 0 \right)=2,y\left( 0 \right)=3 \\\end{align} \right.\]

Xem đáp án

Câu 5

Giải bài toán giá trị ban đầu:

\[\left\{ \begin{align}  & {{x}^{\left( 4 \right)}}+8{x}”+16x=0 \\ & x\left( 0 \right)={x}’\left( 0 \right)={x}”\left( 0 \right)=0,{{x}^{\left( 3 \right)}}\left( 0 \right)=1 \\\end{align} \right.\]

Xem đáp án