Chuyên mục: Giải tích 3: Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược 17
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau: \[F\left( s \right)=\frac{10s-3}{25-{{s}^{2}}}\]

Xem đáp án

Câu 2

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau: \[F\left( s \right)=\frac{5-3s}{{{s}^{2}}+9}\]

Xem đáp án

Câu 3

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau: \[F\left( s \right)=\frac{3}{s-4}\]

Xem đáp án

Câu 4

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau: \[F\left( s \right)=\frac{1}{s}-\frac{2}{{{s}^{\frac{5}{2}}}}\]

 

Xem đáp án

Câu 5

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau:

\[F\left( s \right)=\frac{3}{{{s}^{4}}}\]

Xem đáp án