Chuyên mục: Giải tích 3: Phép tịnh tiến và phân thức đơn giản

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Phép tịnh tiến và phân thức đơn giản 18
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau:

\[F\left( s \right) = \frac{{{s^2} + 3}}{{{{\left( {{s^2} + 2s + 2} \right)}^2}}}\]

Xem đáp án

Câu 2

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau:

\[F\left( s \right) = \frac{{{s^2} – 2s}}{{{s^4} + 5{s^2} + 4}}\]

Xem đáp án

Câu 3

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau:

\[F\left( s \right) = \frac{1}{{{s^4} – 16}}\]

Xem đáp án

Câu 4

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau:

\[F\left( s \right) = \frac{1}{{{s^3} – 1}}\]

Xem đáp án

Câu 5

Tìm biến đổi Laplace ngược của các hàm số sau:

\[F\left( s \right) = \frac{1}{{{s^3} – 5{s^2}}}\]

Xem đáp án