Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình Bernoulli

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình Bernoulli 5
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải các phương trình vi phân sau:

\(y’ – 3y = {y^3}{e^x}\)

Xem đáp án

Câu 2

Giải PTVP cấp một sau:

\[ydy + (x + {x^2}{y^2})dy = 0\]

Xem đáp án

Câu 3

Giải PTVP cấp một sau:

\[xy’ + y =  – x{y^2}\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải PTVP cấp một sau:

\[y’ + \frac{2}{x}y = \frac{{{y^3}}}{{{x^2}}}\]

Xem đáp án

Câu 5

Giải PTVP cấp một sau:

\[y’ + \frac{y}{x} = {x^2}{y^4},y(1) = 2\]

 

Xem đáp án