Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình khuyết

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình khuyết 6
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải các phương trình vi phân:

\(x = {\left( {y’} \right)^2} + \frac{1}{{y’}}\)

Xem đáp án

Câu 2

Giải phương trình vi phân:

\(y’ = {y^2} + 9\)

Xem đáp án

Câu 3

Giải PTVP cấp một sau:

\[{y^2} + {\left( {y’} \right)^2} = 4\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải PTVP cấp một sau:

\[x = y{‘^2} – y’ + 2\]

Xem đáp án

Câu 5

Giải PTVP cấp một sau:

\[y + y’ = 1\]

Xem đáp án