Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình thuần nhất

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình thuần nhất 4
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải PTVP cấp một sau:

\[(x + 2y)dx – xdy = 0\]

Xem đáp án

Câu 2

Giải PTVP cấp một sau:

\[2y’ + {\left( {\frac{x}{y}} \right)^2} =  – 1\]

 

Xem đáp án

Câu 3

Giải PTVP cấp một sau:

\[xy’ = x\sin \frac{y}{x} + y\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải PTVP cấp một sau:

\[y’ = \frac{y}{x} + \frac{x}{y} + 1\]

Xem đáp án