Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình tuyến tính

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình tuyến tính 14
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải phương trình vi phân sau:

\(y’ + y\cos x = \sin 2x\).

 

Xem đáp án

Câu 2

Giải phương trình vi phân sau:

\(y’ = 2y + x{e^x}\)

Xem đáp án

Câu 3

Giải các phương trình vi phân sau:

\[\frac{{dy}}{{dx}} – \frac{y}{x} = x\];

Xem đáp án

Câu 4

Giải các phương trình vi phân sau:

\(y’ – \frac{y}{x} = 3{{\rm{x}}^3} + {\ln ^2}x,y\left( 1 \right) = 3\)

Xem đáp án

Câu 5

Giải các phương trình vi phân:

\(y’ + y = x + 1\)

Xem đáp án