Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình vi phân toàn phần

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 1: Phương trình vi phân toàn phần 17
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải phương trình vi phân sau:

\(\left( {y + {e^y}\cos x} \right)dx + \left( {x + {e^y}\sin x} \right)dy = 0\)

Xem đáp án

Câu 2

Giải phương trình vi phân sau:

\[{e^y}dx + \left( {9y + 4x{e^y}} \right)dy = 0,\,y\left( 1 \right) = 0\].

Xem đáp án

Câu 3

Giải phương trình vi phân sau:

\(\left( {1 + 3{{\rm{x}}^2}\sin y} \right)d{\rm{x}} – x\cot y{\rm{d}}y = 0\).

Xem đáp án

Câu 4

Giải các phương trình vi phân sau:

\[(4{x^3} – 2y)dx + ( – 2x + 3y)dy = 0\]

Xem đáp án

Câu 5

Giải các phương trình vi phân sau:

\[\left( {4x{y^2} + y} \right)dx + \left( {4{x^2}y + x} \right)dy = 0\].

Xem đáp án