Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 2: Biến thiên hằng số

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 2: Biến thiên hằng số 2
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” – 3y’ + 2y = \frac{1}{{1 + {e^{ – x}}}}\]

 

Xem đáp án

Câu 2

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” – 2y’ + y = \frac{{{e^x}}}{x}\]

Xem đáp án