Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 2: Phương trình khuyết

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 2: Phương trình khuyết 4
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải PTVP cấp hai sau:

\[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{(1 + x)y” + x{{\left( {y’} \right)}^2} = y’}\\{y\left( 0 \right) = 1,y’\left( 0 \right) = 2}\end{array}} \right.\]

Xem đáp án

Câu 2

Giải PTVP cấp hai sau:

\[2yy” = {\left( {y’} \right)^2} + 1\]

Xem đáp án

Câu 3

Giải PTVP cấp hai sau:

\[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{(1 – {x^2})y” – xy’ = 2}\\{y(0) = 0;y'(0) = 0}\end{array}} \right.\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải các PTVP cấp hai sau:

\[xy” + 2y’ =12{x^2}\]

Xem đáp án