Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 2: Phương trình tuyến tính hệ số hằng

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp 2: Phương trình tuyến tính hệ số hằng 14
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” + y’ – 2y = x + \sin 2x\]

Xem đáp án

Câu 2

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” + 4y = {e^{3x}} + x\sin 2x\]

Xem đáp án

Câu 3

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” – 3y’ + 2y = {e^x} + \sin x\]

Xem đáp án

Câu 4

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” + 2y’ + 10y = {x^2}{e^{ – x}}\cos 3x\]

Xem đáp án

Câu 5

Giải PTVP cấp hai sau:

\[y” – y’ – 2y = x{e^x}\cos x\]

Xem đáp án