Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp một: Phương trình phân ly

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: PTVP cấp một: Phương trình phân ly 20
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải phương trình vi phân sau:

\(y’ = \frac{{{x^2}}}{{y\left( {1 – {x^3}} \right)}}\)

Xem đáp án

Câu 2

Giải phương trình vi phân sau:

\[2y\ln xdx = xdy{\rm{ }},{\rm{ }}y\left( 1 \right) = e\]

Xem đáp án

Câu 3

Giải phương trình vi phân sau:

\(y’ = 2{\rm{x}}{y^2}\)

Xem đáp án

Câu 4

Giải phương trình vi phân sau:

\(2{y^2}xdx = \left( {{x^2} + 3} \right)dy,{\rm{ }}y\left( 1 \right) = 1\)

Xem đáp án

Câu 5

Giải các phương trình vi phân sau:

\[x{y^2}y’ = {x^3} – 2{y^3}\]

Xem đáp án