Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn Cauchy trong bài toán hội tụ đều

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn Cauchy trong bài toán hội tụ đều 1
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ đều của chuỗi \(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {x{e^{ – {n^2}x}}} \) trên \(\left[ {0,\infty } \right)\).

Xem đáp án