Chuyên mục: Giải tích 3: Chuỗi đan dấu và định lý Leibniz

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Chuỗi đan dấu và định lý Leibniz 17
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{{\left( { – 1} \right)}^{n – 1}}n}}{{3{n^2} – 1}}} \)

Xem đáp án

Câu 2

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\[c)\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {{{( – 1)}^n}\ln \left( {\frac{{1 + n}}{n}} \right)} \]

Xem đáp án

Câu 3

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 2}^\infty  {\frac{{{{\left( { – 1} \right)}^n}}}{{{2^{\sqrt n }}}}} \)

Xem đáp án

Câu 4

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\[c)\sum\limits_{n = 2}^{ + \infty } {\frac{{{{( – 1)}^n}(n + 1)}}{{{n^2} + 2}}} \]

Xem đáp án

Câu 5

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{{( – 1)}^{n – 1}}}}{{\sqrt {2n + 1} }}} \]

Xem đáp án