Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn so sánh

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn so sánh 18
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\[\sum\limits_{n = 2}^\infty  {\frac{{{{\sin }^2}n}}{{{2^n}}}} \]

Xem đáp án

Câu 2

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\[a)\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{n}{{2{n^3} – 1}}} \]

Xem đáp án

Câu 3

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{{1 + \sqrt n }}{{{n^2} + 1}}} \].

Xem đáp án

Câu 4

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

\[\sum\limits_{n = 2}^{ + \infty } {\frac{{\ln n + 63}}{{\sqrt {{n^5} + n} }}} \].

Xem đáp án

Câu 5

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\left( {\sqrt[n]{2} – 1} \right)} \),

Xem đáp án