Chuyên mục: Giải tích 3: Miền hội tụ của chuỗi hàm số

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Miền hội tụ của chuỗi hàm số 35
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{\left( {n + 1} \right)!}}{{{{\left( {n + 1} \right)}^{n + 1}}}}{{\left( {x – 3} \right)}^n}} \).

Xem đáp án

Câu 2

Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {{{\ln }^n}\left( {\left| x \right| + \frac{{n + 1}}{n}} \right)} \)

Xem đáp án

Câu 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số sau:

\[a)\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{{{x^n}}}{{n{{.2}^n}}}} \]

Xem đáp án

Câu 4

Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{{{x^n}}}{{{n^2} + {2^n}}}} \].

Xem đáp án

Câu 5

Tìm miền hội tụ của các chuỗi hàm số sau:

\[a)\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{n^x}}}{{{2^n}}}} \].

Xem đáp án