Chuyên mục: Giải tích 3: Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa 10
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tìm miền hội tụ của các chuỗi hàm số sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{{(n + 3)}^2}}}{{3n + 2}}{x^{2n}}} \]

Xem đáp án

Câu 2

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{{{3^{3n}}.{{(n!)}^3}}}{{(3n)!}}} {\tan ^n}x\]

Xem đáp án

Câu 3

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{3^n} + {{( – 2)}^n}}}{n}{{(x + 1)}^n}} \]

Xem đáp án

Câu 4

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:
\[\sum\limits_{n = 1}^\infty {\sin (n).{x^n}} \]

Xem đáp án

Câu 5

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:
\[\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{{{{(n!)}^3}}}{{(3n)!}}{x^n}} \]

Xem đáp án