Chuyên mục: Giải tích 3: Tính tổng chuỗi số

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tính tổng chuỗi số 17
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tính tổng của chuỗi số: \[\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{1}{{{n^2}}}} \]

Xem đáp án

Câu 2

Tính tổng của chuỗi số \[\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\left( {{n^2} + 2n + 3} \right){{\left( {0,5} \right)}^n}} \].

Xem đáp án

Câu 3

Tính tổng của chuỗi số: \[\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{{{{( – 1)}^{n + 1}}}}{{{{(2n – 1)}^3}}}} \]

Xem đáp án

Câu 4

Tính tổng của chuỗi số

\(\sum\limits_{n = 0}^\infty  {\frac{1}{{\left( {4n + 1} \right){4^n}}}} \).

Xem đáp án

Câu 5

Tính tổng :\[\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{3n – 1}}{{{2^{n – 1}}}}.} \]

Xem đáp án