Chuyên mục: Giải tích 3: Ứng dụng chuỗi hàm số giải PTVP

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Ứng dụng chuỗi hàm số giải PTVP 2
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Giải PTVP sau bằng phương pháp khai triển chuỗi:

\[y” – 2xy’ + y = 0\]

Xem đáp án

Câu 2

Giải PTVP sau bằng phương pháp khai triển chuỗi:

\[y” + y = 0\]

Xem đáp án