Chuyên mục: [Part 7] Câu hỏi điền câu |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Part 7] Câu hỏi điền câu | 27
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In which of the positions marked [1 j, [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? “However, highly qualified external candidates are encouraged to apply.”

[1]

[2]

[3]

[4]

Xem đáp án

Câu 2

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In which of the positions marked [1], [2], [3}, and [4] does the following sentence best belong? “However, Ms. Bautista has broader goals.”

[1]

[2]

[3]

[4]

Xem đáp án

Câu 3

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? “The savings to host the conference in one of those cities would be €500 at most.”

[1]

[2]

[3]

[4]

Xem đáp án

Câu 4

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? “However, we have heard good reports about your company, Preble Events, from our partners.”

[1]

[2]

[3]

[4]

Xem đáp án

Câu 5

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? “Therefore, I will be taking over the management of your account.”

[1]

[2]

[3]

[4]

Xem đáp án