Chuyên mục: [Part 7] Câu hỏi tìm từ đồng nghĩa |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: [Part 7] Câu hỏi tìm từ đồng nghĩa | 30
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In the first e-mail, the word ”drop” in paragraph 1, line 4, is closest in meaning to

slip

quit

lower

slow

Xem đáp án

Câu 2

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

The phrase “put aside” in paragraph 2, line 3, is closest in meaning to

saved up

classified

Ignored

closed up

Xem đáp án

Câu 3

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

The word ”covered” in paragraph 2, line 3, is closest in meaning to

described

protected

continued

allowed

Xem đáp án

Câu 4

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

In the Web page, the word “delivers” in paragraph 1, line 4, is closest in meaning to

presents

transports

guides

claims

Xem đáp án

Câu 5

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi.

 

The word “applied” in paragraph 1, line 1, is closest in meaning to

requested

delayed

discussed

implemented

Xem đáp án