Chuyên mục: Tích phân đường loại 1

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Tích phân đường loại 1 5
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

ID: 22963
Xem đáp án

Câu 2

ID: 22809
Xem đáp án

Câu 3

ID: 22721
Xem đáp án

Câu 4

Tính tích phân \[\int_{\bf{C}}^{} {xyds} \], trong đó C là đường elip: \[\frac{{{x^2}}}{4} + {y^2} = 1,y \ge 0\]

 

ID: 21552
Xem đáp án

Câu 5

Tính tích phân \[\int_{\bf{C}}^{} {(xy + x + 2y)ds} \],trong đó  C là đường cong \[x = \cos t,y = \sin t\]với \[0 \le t \le \pi /2\]

ID: 21548
Xem đáp án