Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn Cauchy

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn Cauchy 10
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 2}^\infty  {{{\left( {\frac{{n + 2}}{{n – 2}}} \right)}^{n\left( {n + 3} \right)}}} \)

Xem đáp án

Câu 2

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {{{\left( {\frac{{2n + 3}}{{3n + 4}}} \right)}^n}} \)

Xem đáp án

Câu 3

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

\[\sum\limits_{n = 2}^{ + \infty } {{{\left( {\frac{{n + 3}}{{n – 1}}} \right)}^{n\left( {n + 3} \right)}}} \];

Xem đáp án

Câu 4

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty {{{\left( {\frac{{2n + 1}}{{2n + 3}}} \right)}^{{n^2}}}} \)

Xem đáp án

Câu 5

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {{{\left( {\frac{{2n + 3}}{{2n + 4}}} \right)}^{{n^2}}}} \)

Xem đáp án