Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn D' Alembert

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn D' Alembert 12
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{3^{n + 1}}}}{{n!}}} \)

Xem đáp án

Câu 2

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số:

\[b)\sum\limits_{n = 2}^{ + \infty } {\frac{{{n^3}}}{{{2^n} + 1}}} \]

Xem đáp án

Câu 3

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

\[\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{{n!}}{{\left( {2n} \right)!}}\tan \frac{1}{{{7^n}}}} \];

Xem đáp án

Câu 4

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^{ + \infty } {\frac{{{2^n}\left( {3n + 1} \right)}}{{n!}}} \)

Xem đáp án

Câu 5

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{{{3.2}^n}}}{{{{\left( {{2^n} + 1} \right)}^2}}}} \)

Xem đáp án