Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn tích phân

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Giải tích 3: Tiêu chuẩn tích phân 4
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\(\sum\limits_{n = 2}^\infty  {\frac{1}{{n{{\ln }^3}n}}} \)

 

Xem đáp án

Câu 2

Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau

\(\sum\limits_{n = 2}^\infty  {\frac{{n + 2\ln n}}{{\left( {2{n^2} + 1} \right){{\ln }^3}n}}} \)

Xem đáp án

Câu 3

Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số sau:

\[c)\sum\limits_{n = 5}^\infty  {\frac{1}{{n\ln n{{\ln }^2}(\ln n)}}} \]

Xem đáp án

Câu 4

Xét sự hội tụ của chuỗi dương sau: \[\sum\limits_{n = 2}^\infty {\frac{1}{{n{{\ln }^2}(n)}}} \]

Xem đáp án