Chuyên mục: Tìm hình bao|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Tìm hình bao| 19
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Tìm hình bao của họ đường \(2{\rm{x}}\sin \alpha  + 5y\cos \alpha  = 1\), với \(\alpha \) là tham số.

ID: 22427
Chuyên mục: Tìm hình bao|
Xem đáp án

Câu 2

Tìm hình bao của họ đường cong \(\frac{x}{{{c^4}}} + \frac{y}{{{{\left( {32 – c} \right)}^4}}} = 1\), với \(c\) là tham số.

ID: 22343
Chuyên mục: Tìm hình bao|
Xem đáp án

Câu 3

ID: 22293
Chuyên mục: Tìm hình bao|
Xem đáp án

Câu 4

ID: 22049
Chuyên mục: Tìm hình bao|
Xem đáp án

Câu 5

ID: 22021
Chuyên mục: Tìm hình bao|
Xem đáp án