Chuyên mục: Tính tích phân kép|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Tính tích phân kép| 34
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

ID: 23222
Xem đáp án

Câu 2

ID: 23052
Xem đáp án

Câu 3

ID: 22997
Xem đáp án

Câu 4

ID: 22579
Xem đáp án

Câu 5

Tính tích phân \(\int\limits_0^1 {d{\rm{x}}} \int\limits_0^{\arccos x} {{e^{\sin y}}dy} \).

ID: 22450
Xem đáp án