Chuyên mục: TOEIC part 2 - Câu đề nghị, yêu cầu |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 2 - Câu đề nghị, yêu cầu | 48
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe lần lượt câu hỏi và 3 đáp án trả lời đi kèm, sau đó chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi nhất.


00:00

A

B

C

Xem đáp án

Câu 2

Nghe lần lượt câu hỏi và 3 đáp án trả lời đi kèm, sau đó chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi nhất.


00:00

A

B

C

Xem đáp án

Câu 3

Nghe lần lượt câu hỏi và 3 đáp án trả lời đi kèm, sau đó chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi nhất.


00:00

A

B

C

Xem đáp án

Câu 4

Nghe lần lượt câu hỏi và 3 đáp án trả lời đi kèm, sau đó chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi nhất.


00:00

A

B

C

Xem đáp án

Câu 5

Nghe lần lượt câu hỏi và 3 đáp án trả lời đi kèm, sau đó chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi nhất.


00:00

A

B

C

Xem đáp án