Chuyên mục: TOEIC part 3 - Câu hỏi kết hợp bẳng biểu |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 3 - Câu hỏi kết hợp bẳng biểu | 44
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Look at the graphic. Which business will be removed from the map?

00:00

Tokyo Cafe

Diaz Family Restaurant

Yang Bistro

Fontana’s Desserts

Xem đáp án

Câu 2

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Look at the graphic. What type of media do the speakers decide to use for advertising?

00:00

Television

Newspaper

Radio

Social media

Xem đáp án

Câu 3

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Look at the graphic. Which flight did the man book?

00:00

Flight 105

Flight 451

Flight 57

Flight 23

Xem đáp án

Câu 4

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Look at the graphic. What time does the most popular tour begin?

00:00

At 9

At 10

At 11

At 12

Xem đáp án

Câu 5

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Look at the graphic. Which item does the man choose?

00:00

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Xem đáp án