Chuyên mục: TOEIC part 3 - câu hỏi về danh tính người nói |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 3 - câu hỏi về danh tính người nói | 75
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What most likely is the man’s job?

00:00

Data analyst

Athlete

Journalist

Delivery driver

Xem đáp án

Câu 2

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Where do the speakers most likely work?

00:00

At a television studio

At a cooking school

At a train station

At a tourism office

Xem đáp án

Câu 3

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What field does the woman most likely work in?

00:00

Chefs Health care

Finance

Hospitality

Transportation

Xem đáp án

Câu 4

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Where do the speakers most likely work?

00:00

At a bank

At an advertising firm

At an employment agency

At a printing company

Xem đáp án

Câu 5

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Who is the man?

00:00

A farmer

A banker

A restaurant owner

A city official

Xem đáp án