Chuyên mục: TOEIC part 4 - Câu hỏi về danh tính

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 4 - Câu hỏi về danh tính 1
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Where are the listeners?

00:00

In a community center

In a medical clinic

In a university classroom

In a government office

Xem đáp án