Chuyên mục: TOEIC part 4 - Câu hỏi về hành động tương lai |

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: TOEIC part 4 - Câu hỏi về hành động tương lai | 20
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What will the speaker do next?

00:00

Announce award winners

Distribute invitations

Play a video

Ask for volunteers

Xem đáp án

Câu 2

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What will the speaker do next?

00:00

Distribute a document

Begin a slideshow

Demonstrate a product

Hand out awards

Xem đáp án

Câu 3

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What will the listeners most likely do next?

00:00

View a presentation

Ask some questions

Review some specifications

Return to their desks

Xem đáp án

Câu 4

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


Look at the graphic. Which stage of car production is the speaker discussing?

00:00

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Xem đáp án

Câu 5

Nghe nội dung cuộc trò chuyện và chọn câu trả lời chính xác.


What will happen tonight?

00:00

Security systems will be updated.

More security guards will be on duty.

Financial data will be revised.

New computers will be purchased.

Xem đáp án