Chuyên mục: Ứng dụng tích phân bội|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Ứng dụng tích phân bội| 51
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

ID: 23401
Xem đáp án

Câu 2

ID: 23369
Xem đáp án

Câu 3

ID: 23337
Xem đáp án

Câu 4

Tính diện tích của phần mặt phẳng \(z = 1 + 2x + y\) trên miền \(D\) giới hạn bởi các đường \(x = {y^3}\) và \(y = {x^3}\).

ID: 23273
Xem đáp án

Câu 5

ID: 23268
Xem đáp án