Chuyên mục: Viết phương trình đường - mặt trong không gian|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Viết phương trình đường - mặt trong không gian| 32
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện tại \(A( – 1;2;0)\) của đường \(x = 2t – \cos t\),\(y = {e^{3t}} + 1\),\[z = {t^2} + \sin t\]

Xem đáp án

Câu 2

Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến tại \[A(2;1;1)\] của mặt cong\[2{x^2} – 4{y^3} + {z^4} = 5\]

Xem đáp án

Câu 3

Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong \(x = \ln \left( {2y + 3{{\rm{z}}^2}} \right)\) tại điểm \(M\left( {0; – 1;1} \right)\).

Xem đáp án

Câu 4

Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong \({x^2} + 3y + {z^3} + 1 = 0\) tại điểm \(M\left( {1, – 1,1} \right)\).

Xem đáp án

Câu 5

Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện tại điểm ứng với \(t = \frac{\pi }{4}\) của đường  cong được cho bởi \(\left\{ \begin{array}{l}x = \cos t\\y = \sin 2t\\z = {\sin ^2}t\end{array} \right.\).

Xem đáp án