Chuyên mục: Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến với đường cong|

5.0

10,000 Học viên theo học

2500+
Câu hỏi trước
Chuyên mục: Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến với đường cong| 29
Câu hỏi tiếp theo

Câu 1

Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến tại \[A(2;1;1)\] của mặt cong \[2{x^2} – 4{y^3} + {z^4} = 5\]

Xem đáp án

Câu 2

Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện tại \(A( – 1;2;0)\) của đường \(x = 2t – \cos t\),\(y = {e^{3t}} + 1\),\[z = {t^2} + \sin t\]

Xem đáp án

Câu 3

Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến tại \[A(2;1;1)\] của mặt cong \[2{x^2} – 4{y^3} + {z^4} = 5\]

Xem đáp án

Câu 4

Xem đáp án

Câu 5

Xem đáp án